AIMSAD Üye Kataloğu 2021 / AIMSAD Member Catalog 2021

TÜRK‹YE TUR‹ZM ZENG‹NL‹KLER‹YLE S‹Z‹ BEKL‹YOR Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç kıtanın tam ortasında kalan Türkiye, 5 saatlik uçufl mesafesi ve bu 3 kıtaya hakim konumuyla turizm merkezi iddiasını her ge- çen yıl artırıyor. Turistlerin destinasyon olarak tercih ettikleri ülkeler kategori- sinde dünya sıralamasında 6. sırada yer alan Türkiye; turizm çeflitlili€i, do€al gü- zellikleri, zengin mutfa€ı ve kaliteli konaklama alternatifleriyle her yıl 30 milyon turist a€ırlıyor. Cumhuriyetinin 100. Yılı olan 2023 yılında 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedefleyen Türkiye, sizleri de temiz havası ve denizi, ıflıldayan günefli, efli benzeri olmayan tarihi eserleri ve Türk misafirperverli€iyle tanıflmaya ça€ırıyor. Türkiye topraklarındaki tarih, insanlı€ın uy- garlık tarihi ile özdefltir. Ulus bilincini taflıyan ilk devletler burada tarih sahnesine çıktı, ilk kentler burada kuruldu, ilk kanunlar burada yazıldı. ‹lk savafllara, ilk düzenli ordulara ve ilk barıfl anlaflmalarına yine bu topraklar ta- nıklık etti. Topraklarında Troya, Asur, Aka, Hitit, Likya, ‹yonya, Frigya, Urartu, Karya, Pontus, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi sayısız kültür ve medeniyete ev sahipli€i yapan Türkiye; pazar ve ürün çeflitlili€i, fiyat avantajı, hizmet kalitesi gibi temel ilkelere oturan turizm poli- tikasıyla her yıl daha çok turisti a€ırlıyor. Türkiye, ziyaretçilerine do€al güzellikleri, günefl-kum-denizi, tarihî eserleri, efli bulun- mayan sanat yapılarıyla, çok genifl bir turizm yelpazesi sunuyor. Türkiye’de uzunlu€u 8000 km’yi aflan kıyıları boyunca, yer yer ormanla- rın deniz kenarlarına kadar indi€i çok güzel plajlar birbirini izler. Ege ve Akdeniz kıyıla- rında yazlar uzun ve günefllidir, yıllık ortala- ma günefllenme süresi birçok ülkeden daha uzundur. Buralarda deniz suyunun sıcaklı€ı TÜRK‹YE TUR‹ZM‹ 26 www.aimsad.org

RkJQdWJsaXNoZXIy NjI5Nzc5